મીતીયાળી પ્રા.શાળા #ગુજકોસ્ટ #સાયન્સ ક્લબ દ્વારા શાળામાં #કાપોક વૃક્ષના જતન અને સંવર્ધન

મીતીયાળી પ્રા.શાળા #ગુજકોસ્ટ #સાયન્સ ક્લબ દ્વારા શાળામાં #કાપોક વૃક્ષના જતન અને સંવર્ધન

મીતીયાળી પ્રા.શાળા #ગુજકોસ્ટ #સાયન્સ ક્લબ દ્વારા શાળામાં #કાપોક વૃક્ષના જતન અને સંવર્ધન દ્વારા રુ ની વિશિષ્ટ ઉપજ(કપાસના વિકલ્પમાં)કાપોકનો ઉપયોગ ઓશીકું,ગાદલા,બેઠક ગાદી વિગેરેમાં કરાવી શાળાને આત્મનિભરતા પ્રદાન કરતા શ્રી રાઘવ...
#કોરોનાને #માત #આપીશુ #રાષ્ટ્રને #બચાવીશું #વિશ્વ #સ્વાસ્થ્ય #દિવસ

#કોરોનાને #માત #આપીશુ #રાષ્ટ્રને #બચાવીશું #વિશ્વ #સ્વાસ્થ્ય #દિવસ

#કોરોનાને #માત #આપીશુ #રાષ્ટ્રને #બચાવીશું #વિશ્વ #સ્વાસ્થ્ય #દિવસ પર #Gujcost-S&T-Hub-#AMRELI અંતર્ગત રાધવાભાઇ કટકીયા,#મીતીયાળા પ્રા.શાળા #ગુજકોસ્ટ સાયન્સ ક્લબ દ્વારા #શોર્ટ #વિડીયો #ફીલ્મ રજૂ કરી અનોખી રાષ્ટ્ર ભાવના પ્રદાન કરી !!!! District Community Science...
ગુજકોસ્ટ સાયન્સ ક્લબ દ્વારા #શોર્ટ #વિડીયો #ફીલ્મ

ગુજકોસ્ટ સાયન્સ ક્લબ દ્વારા #શોર્ટ #વિડીયો #ફીલ્મ

#કોરોનાને #માત #આપીશુ #રાષ્ટ્રને #બચાવીશું #વિશ્વ #સ્વાસ્થ્ય #દિવસ પર #Gujcost-S&T-Hub-#AMRELI અંતર્ગત રાધવાભાઇ કટકીયા,#મીતીયાળા પ્રા.શાળા #ગુજકોસ્ટ સાયન્સ ક્લબ દ્વારા #શોર્ટ #વિડીયો #ફીલ્મ રજૂ કરી અનોખી રાષ્ટ્ર ભાવના પ્રદાન કરી...
The concept of a self-sufficient of India

The concept of a self-sufficient of India

Proud of our GUJCOST-TEJASHVINI -WOMEN’S-CLUB-AMRELI. #Enthusiastic #activities presented by #women through various methods of #Tie&Dye to keep our #extinct #FolkArt #alive with maintained Govt.Covid Guidelines. Whole programme has been well done under the keen...