ચકલી ગગનને નીરખે ચકલાની આંખમાં,

કલરવ કિરણનો ઉદ્ભવે પંખીનાં શ્વાસમાં.

-ગુણવંત ઉપાધ્યાય

A students of Ingorala Pri.School made;#nests from cardboard. Box materials gifted by Shri Dineshbhai Bhuva,Shital Ice-Cream,AMRELI.

#ChildScientists of #Ingorala Pri.School, Ta.#Babara; be #curious to know about the #exhibition of #COVID #awareness; District Science Centre,Amreli.

I am so great-ful to Shri Dineshbhai Bhuva,Shital Ice-Cream,AMRELI, Pravinbhai Barai, Gohil Hiralben, Devmurari Divyeshbhai, Rahulbhai,Rasilaben,Rakshaben Javiya., Mandani Varshabe & Jigneshbhai Raiyani for the given to us a great opportunity to connecting with child Scientists of the school.

District Community Science Centre,Children’s Museum & Bal Bhavan,AMRELI.

(Gujcost.DST.Govt.Of.Gujarat)