સોસીયલ ડિસટન્સ નું પાલન કરીએ અને માસ્ક ફરજીયાત પહેરીએ. #Gujcost #Covid Mega Campaign( District Community Science Centre,Children’s Museum & Bal Bhavan, AMRELI(Gujcost, DST,Govt.Of Gujarat)