#જીલ્લાપંચાયત #તાલુકાપંચાયત અને #ગ્રામર્પંચાયત ચૂંટણી અન્વયે #અમરેલી #જીલ્લાનાં વિવિધ #તાલુકાઓના ગ્રામ્ય લોકોને , સંગ્રહાલય અને બાલ ભવન,અમરેલી(Gujcost-DST-Govt.Of Gujarat)