સૂર્ય મંડળ સાથેના ગ્રહોનો પાત્ર અભિનય પ્રદાન કરતા બાળકો Syb:Expert Shri Dilipbhai Devmurari Sir (#Gujcost#Astronomy#Club#AMRELI) District Community Science Centre,Children’s Museum & Bal Bhavan,AMRELI;Gujcost,DST,Govt.Of Gujarat)