સરાણીયા સમાજે નીહાળી ગુજકોસ્ટ કોવિદ જાગૃતિ પ્રદર્શની, સેલ્ફી લઇ કર્યો પ્રચાર-પ્રસાર નો અનોખો અનુભવ

(District Community Science Centre,Children’s Museum & Bal Bhavan,AMRELI(Gujcost,DST,Govt.OfGujarat) with kind Cooperation ; Bal Kelavani Mandir.