#સરાણીયા #જુપડપટ્ટી #વિસ્તાર, #સાવરકુંડલા ખાતે જિલ્લા લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર,સંગ્રહાલય અને બાલભવન, #અમરેલી તથા બાબ કેળવણી મંદીર દવારા જગાડી #વિજ્ઞાન પ્રત્યેની જ્યોત. #આયુર્વેદિક #ખજૂર #પાકે જગાડ્યું અનોખું આકર્ષણ (Gujcost,DST,Govt.Of Gujarat)