#રાષ્ટ્રીય #વિજ્ઞાન #દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ #ગ્રામ્યસ્તરના પછાતવર્ગના લોકો સુધી પહોંચ્યું જિલ્લા લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર,સંગ્રહાલય અને બાલભવન,#અમરેલી #કોવીદ #પ્રદર્શની દ્વારા આપ્યો અનોખો #સંદેશ(Gujcost.DST.Govt.Of Gujarat)