ગુજકોસ્ટ-કોવીદ મહા-અભિયાન સેલ્ફી દ્વારા જન જાગૃતિ પ્રદાન કરતી મહીલાઓ.

#ગુજકોસ્ટ-#કોવીદ મહા #અભિયાન અંતર્ગત #બગસરા ખાતે #મહીલાઓએ નીહાળી #કોવીદ #પ્રદર્શની (District Community Science Centre, Children’s Museum & Bal Bhavan, #AMRELI