#ગુજકોસ્ટ #કોવિદ મહા #અભિયાન અંતર્ગત કોવિદ જાગૃતિ પ્રદર્શની મા #સેલ્ફીએ જગાડ્યું અનોખુ આકર્ષણ(District Community Science Centre,Children’s Museum & Bal Bhavan