#કોવીદ પ્રદર્શની એવમ સ્થાનીક #સ્વરાજની #ચુંટણી અન્વયે #EVM થી #માહિતગાર થતા #IIFL,#Dhari ના અધિકારીશ્રીઓ(District Community Science Centre,Children’s Museum & Bal Bhavan,AMRELI(Gujcost.DST.Govt.Of Gujarat)