#અંધ્ધશ્રધ્ધા થી બચવા; #વિજ્ઞાનને સમજીએ જુપડપટ્ટી વિસ્તાર સા. કુંડલા ના લોકો ઉમટયા; District Community Science Centre,Children’s Museum & Bal Bhavan,#AMRELI(#Gujcost,#DST,#GovtOfGujarat) with kind support; VishvVatsalya Mandir.