નેશનલ ન્યુદ્રીશન સપ્તાહની ઉજવણી કરતું જિલ્લા લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અમરેલી

માન જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી તેજસ પરમાર સાહેબ (આઇ.એ.એસ.) વિશેષ ઉપસ્થિત રહી બાળકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા.